Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej i Kartograficznej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze .

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • Niektóre elementy w wersji kontrastowej nie posiadają wystarczającego kontrastu,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • Materiały filmowe nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-26 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-06. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową; .
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
 • widoczny fokus; .
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej i Kartograficznej w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: Wejście do budynku możliwe jest bezpośrednio z drogi wewnętrznej, za budynkiem głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na przeciwko Banku Peako S.A. Budynek Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne. Dostępność Komunikacyjna: budynek jest piętrowy, brak jest dostępności na I piętro. Nie stwierdza się dostosowań w postaci elementów kontrastowych na schodach. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada windy. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: wodgik@lubuskie.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności_(WORD, 16KB)

Informacja o braku dostępności_(WORD, 15KB)

Raport o stanie zapewnienia dostępności (PDF, 114KB)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (PDF, 93KB)

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej