Delkaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wodgik.lubuskie.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treść lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre elementy w wersji kontrastowej nie posiadają wystarczającego kontrastu.
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
  • Materiały filmowe nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Bugiera-Francuzik, francuziki@wodgik.lubuskie.pl.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Treści zamieszczone na stronie https://www.wodgik.lubuskie.pl/ są sukcesywnie sprawdzane i poprawiane w celu osiągnięcia pełnej zgodności wymagań prawnych.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze mieści się w następującej lokalizacji:

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Piętro nr 2 w budynku z Salą Kolumnową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wejście do budynku możliwe jest bezpośrednio z drogi wewnętrznnej za budynkiem głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na przeciwko Banku Peako S.A.

Budynek Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne.

W razie potrzeby obsługi osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim istnieje możliwość wjazdu do głównego budynku Urzędu Marszałkowskiego i zapewnienie asysty pracowników Ośrodka w holu budynku.

Istnieje również możliwość zapewnienia asysty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym +48684565290.

Toaleta na piętrze budynku Ośrodka nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wejście na piętro możliwe jest wyłącznie po schodach. Budynek nie posiada windy.


Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku oraz na zewnątrz brak jest wymienionych urządzeń.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu lub online z tłumacza języka migowego dla niesłyszących i głuchoniemych.


WODGIK podejmuje działania, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły jak najwięcej spraw załatwić online (za pośrednictwem e-usługi zamawiania map, przez system ePUAP, stronę www, elektronicznie, telefonicznie) lub

w ramach dostępu alternatywnego (obsługa w holu budynku głównego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego).

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej