Formularze

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor@4consult.com.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Instrukcja wypełniania wniosku [komentarze]

Nieodpłatne udostępnianie danych

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 177 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, część zbiorów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega nieodpłatnemu udostępnieniu organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

E-usługa

Od 24 czerwca 2021 roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dostępna jest ona poprzez stronę https://lubuskie.geoportal2.pl

Skorzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się jako użytkownik e-usługi. Rejestracja nowego użytkownika i późniejsze korzystanie z portalu są darmowe.

Zalogowany użytkownik będzie mógł składać wnioski o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie danych i dokonać opłaty z wykorzystaniem usługi płatności internetowych Paybynet. Zamówione dane będą dostępne do odbioru również poprzez stronę https://lubuskie.geoportal2.pl

Nowa usługa zostaje uruchomiona w ramach realizacji projektu 'Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług' – beneficjent Związek Powiatów Lubuskich oraz Partnerzy Województwo Lubuskie i Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt powstał z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2016-2020.

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej